Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt, stemt en adviseert mee in alles wat met school te maken heeft. De MR volgt het schoolbeleid in onder andere organisatie, personeel, financiën, beleid en huisvesting. De MR denkt kritisch mee, met steeds het belang van de kinderen, personeel en ouders voor ogen.

MR Gaanderwijs

De MR bestaat uit twee geledingen. Vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers, gekozen door de ouders/verzorger en vertegenwoordigers van het personeel, gekozen door het team. In de MR van Gaanderwijs zitten de volgende personen:

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Theo Lendering - Secretaris

Kim Verwaaijen - Voorzitter

Karien Helmink - GMR

Hanneke Colenbrander

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast een MR per school, moet ieder bestuur met meer scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instellen. De GMR overlegt met het college van bestuur van PRO8 over de school overstijgende zaken. In de GMR van de stichting PRO8 zit één vertegenwoordiger van iedere school, dit kan een leerkracht of ouder zijn.

Meer informatie over de MR?

Heeft u belangstelling voor of vragen over de taak en inhoud van onze MR, neem dan contact op met één van de bovengenoemde personen of mail naar: mrgaanderwijs@gmail.com

Het reglement en de notulen van de vergaderingen kunt u inzien op school of opvragen bij de secretaris. Belangrijk nieuws vanuit de MR verspreiden we via de Gaanderwijzer.