Meer informatie over de oudervereniging
Meer informatie over de oudervereniging
Meer informatie over de oudervereniging

Meer informatie over de oudervereniging

Meer informatie over de oudervereniging

De ouderbijdrage

Dankzij de bijdrage die de ouders betalen per kind, kan de Oudervereniging allemaal leuke en nuttige taken en activiteiten voor de kind(eren) verzorgen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw bepaald in de ledenvergadering. Tijdens deze vergadering legt de Oudervereniging ook verantwoording af over het gevoerde financiële beleid. Alle leden kunnen aanwezig zijn bij de ledenvergadering die ieder schooljaar plaatsvindt in oktober. De exacte datum en het tijdstip is terug te vinden in de schoolkalender.

Leden van de oudervereniging

De Oudervereniging komt voort uit een vereniging. Alle ouders van de kinderen op Gaanderwijs zijn lid, totdat hun kind de school weer verlaat. Uit de leden wordt een bestuur gekozen dat bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en leden. Dit bestuur vergadert circa zes keer per jaar en bespreekt dan de activiteiten en zaken die spelen op school. Hierbij is ook de directie (gedeeltelijk) aanwezig. Notulen van een vergadering inzien kan altijd en zijn op te vragen bij de secretaris. Wanneer een lid graag wil plaatsnemen in de Oudervereniging, dan kan contact worden opgenomen met de voorzitter. In de schoolkalender staan de contactgegevens van het bestuur